Nghiên cứu và Bài tập tình huống Kinh doanh

Các bài tập tình huống kinh doanh của BrandMemo cung cấp một nguồn tài nguyên có tính cạnh tranh mạnh mẽ cho các trường đại học và trường kinh doanh trên khắp thế giới.

Mỗi bài tập tình huống kinh doanh của BrandMemo được xây dựng để thử thách các sinh viên với chương trình đào tạo cạnh tranh thực tế trong lĩnh vực tiếp thị và quản lý thương hiệu.

Các giáo sư và sinh viên có thể dựa vào sự hỗ trợ pro bono (vì lợi ích cộng đồng) của các nhà khoa học với dữ liệu lớn của chúng tôi để phát triển nghiên cứu và các bài tập tình huống kinh doanh có điều chỉnh cho nhu cầu từ các bên liên quan của họ.

Bạn có phải là một giáo sư hay sinh viên quan tâm đến việc phát triển một nghiên cứu mới hoặc một bài tập tình huống kinh doanh mới mẻ cho những giới hạn mới trong tiếp thị và quản lý thương hiệu?

Cứ thoải mái liên hệ với Dịch vụ Đại học của chúng tôi

Nghiên cứu

Dario Guido Bonetti. The Case of BrandMemo. An innovation in the App market. Undergraduate Thesis, L. Bocconi University, Milan, 2015. (Pdf - 1,3 Mb)

Innova et Bella. BrandMemo Research: AIA 2017. The Italian Football Referees’ Brand Preferences for the Strategic Analysis of Aia Sponsorship. Marketing Research, Milan, 2017. (Pdf - 1,6 Mb)

Dario Guido Bonetti. A New Way of Evaluating Brand Leadership with Big Data. Thesis, L. Bocconi University, Milan, 2018. (Pdf - 690 Kb)

Bài tập tình huống Kinh doanh

L. Bocconi University. Brand Management & Big Data Mining. Brand management in the Digital, Social, Mobile Era, BrandMemo Business Case, Milan, 2016 (Pdf - 1,2 Mb)

L. Bocconi University. Digital and Social Marketing Strategies. Building a Brand Digital, Mobile, Social Network, BrandMemo Business Case, Milan 2015 (Pdf - 1,2 Mb)

Franklin University. The Luxury Fight. Research Brand Preferences Big Data and Develop a Winning Digital Marketing Strategy for Your Brand in the Luxury Markets. BrandMemo Business Case, Lugano, 2017. (Pdf - 1 Mb)

University of Milan. The Luxury Innovation. A digital, Mobile and Social Business Case. BrandMemo Business Case, Milan, 2017. (Pdf - 1,3 Mb)

Liuc - Carlo Cattaneo University. The Millennials Brand Preferences. A BrandMemo - Liuc Research, BrandMemo Business Case, Castellanza, 2018. (Pdf - 7,2 MB)